Adatkezelési nyilatkozat

Készítette:
2012. március 03.

 

ADATKEZELÉSI ELVEINK

2012. december 12.

Bevezetés

 

A Szövetség egy Új Világért Egyesület (1138 Budapest, Danubius u. 14. II. 5., a továbbiakban egyesület, adatkezelő), magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen jogi dokumentum tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

 

A Szövetség egy Új Világért Egyesület adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.szeuv.hucímen.

 

A Szövetség egy Új Világért Egyesület fenntartja magának a jogot, hogy jelen tájékoztatóját megváltoztassa, de a változásokról a kellő időben tájékoztatja a látogatókat.

Amennyiben kérdése lenne adatkezelési elveinkkel kapcsolatban, kérjük írja meg azinfo@szeuv.hu címre nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdéseit.

 

A Szövetség egy Új Világért Egyesület elkötelezett tagjai, partnerei, érdeklődői személyes adatainak védelmében, kifejezetten fontosnak tartja látogatói önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szövetség egy Új Világért Egyesület a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

Az adatkezelés irányelvek megfogalmazásakor figyelembe vettük az alább felsorolt jogszabályok adatkezelésre vonatkozó szabályait:

 

2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

2001. évi CVIII. Tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. Tv.)

2003. évi C. tv. az elektronikus hírközlésről (Eht.)

2008. évi XLVIII. Tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

2000. évi C. tv. a számvitelről (Számv. Tv.)

Alapfogalmak

 

1.érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2.személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára

jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más

világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármelyművelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,

felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetőé tétele;

10. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

11. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

13. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

14. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

15. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

16. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

17. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

18. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

19. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Az adatkezelés elvei az Egyesület adatkezelése során

 

 1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
 4. Személyes adat akkor kezelhető, ha
  1. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
  2. azt törvény, vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés)
 5. Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen, vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adata kezelése
  1. az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
  2. az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
 6. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez a törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges, kivéve ott, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.
 7. Az érintettel a személyes adat kezelésének megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.
 8. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, és arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjedni az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
 9. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.

 A Szövetség egy Új Világért Egyesület által kezelt adatok köre, az adatkezelés jogcíme és időtartama

 

A szeuv.hu, a szeuv.eu és a szeuv.com honlap látogatóinak adatai

 

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: név, telefonszám, születési dátum, ország, lakcím, érdeklődési terület, saját honlap elérhetősége, e-mail cím, a felhasználó számítógépének IP címe

 

Az adatkezelési nyilvántartásba vétel megtörtént, nyilvántartási száma: 208680/2012/N, nyilvántartásba vétel dátuma: 2012. december 6.

 

A portál html kódja a Szövetség egy Új Világért Egyesülettől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltatók szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükről történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltatók szervere szolgálja ki. A Szövetség egy Új Világért Egyesület és a külső szolgáltatók szerverei közötti kapcsolat kizárólag az utóbbiak kódjának beillesztésére terjed ki, így személyes adatok átadása, továbbítása sem történik.

Az adatok külső szolgáltatók szerverei általi kezeléséről az alábbi adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

A www.szeuv.hu a www.szeuv.eu és a www.szeuv.com weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani. A honlapon külső szolgáltatóként médiatartalmakat jelenítenek meg, játszanak le a www.youtube.com, címen elérhető szolgáltatók.

A weboldalba a közösségszolgáltatások igénybevételének megkönnyítése érdekében a www.facebook.com címen elérhető szolgáltató kódja került befűzésre.

A külső szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

 

A szeuv.hu, a szeuv.eu és a szeuv.com honlap cookie kezelése

 

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont.

Az adatkezelés időtartama: a munkamenet lezárultáig.

 

Az adatkezelési nyilvántartásba vétel megtörtént, nyilvántartási száma: 208683/2012/N, nyilvántartásba vétel dátuma: 2012. december 6.

Az Egyesület, mint a www.szeuv.hu a www.szeuv.eu és a www.szeuv.com honlap üzemeltetője a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A szeuv.hu, a szeuv.eu és a szeuv.com honlap hírlevél kezelése:

 

Az adatkezelés célja: e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, a felhasználó számítógépének IP címe

Az adatkezelés időtartama:

–        a felhasználói megerősítéssel nem rendelkező feliratkozás esetében 72 óra

–        a felhasználói megerősítéssel rendelkező feliratkozás esetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb

–        a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 24 hónap.

 

A hírlevél küldésre vonatkozó hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

–        e-mail útján az info@szuev.hu címen, továbbá

–        postai úton a Szövetség egy új Világért Egyesület 1138 Budapest, Danubius u. 14. II. 5. Címen

Az adatkezelési nyilvántartásba vétel megtörtént, nyilvántartási száma: 208679/2012/N, nyilvántartásba vétel dátuma: 2012. december 6.

 

Rendezvényeken történő adatkezelés

 

Az adatkezelés célja: a jelentkezők, résztvevők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a rendezvényre jelentkezés regisztrálása, kedvezmények nyújtása, kapcsolattartás, tájékoztatás az aktuális információkról.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, weboldal címe, lakcím, érdeklődési kör, a felhasználó számítógépének IP címe, a rendezvényeken résztvevőkről készített hang-, kép és filmfelvételek .

Az adatok törlésének határideje:

–        a felhasználói megerősítéssel nem rendelkező jelentkezések esetében 72 óra, illetve

–        a befizetésekkel kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 év.

Nyilvánosságra hozatal:

– a rendezvényeken készített felvételek a Szövetség egy Új Világért Egyesület honlapjain, az általa kiadott könyvekben, CD-ken és DVD-ken.

A nyilvánosságra hozatal jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

Az adatkezelési nyilvántartásba vétel megtörtént, nyilvántartási száma: 208682/2012/N, nyilvántartásba vétel dátuma: 2012. december 6.

 

 

A rendezvényeken  adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

– e-mail útján az info@szeuv.hu címen, továbbá

– postai úton a 1138 Budapest, Danubius u. 14. II. 5. címen.

 

A honlapon keresztül csatlakozók adatkezelése

 

Az adatkezelés célja: a jelentkezők, csatlakozók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a csatlakozás regisztrálása, kapcsolattartás, tájékoztatás az aktuális információkról.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, weboldal címe, lakcím, érdeklődési kör, a felhasználó számítógépének IP címe,

 

Az adatok törlésének határideje:

–        a felhasználói megerősítéssel nem rendelkező jelentkezések esetében 72 óra, illetve

–        a befizetésekkel kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 év.

 

Az adatkezelési nyilvántartásba vétel megtörtént, nyilvántartási száma: 208681/2012/N, nyilvántartásba vétel dátuma: 2012. december 6.

A személyes adatok kezelésének módja

Az adatbázisról és a szerverről napi mentések készülnek.

A személyes adatokhoz csak a rendszergazda és az adatbázis root felhasználója fér hozzá.

 

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

 

Szövetség egy Új Világért Egyesület

Címe: 1138 Budapest, Danubius u. 14. II. 5.

Bejegyző határozat száma: 60765/2011.2

Bejegyző törvényszék neve: Fővárosi Törvényszék

Megyei nyilvántartási száma: 14633/2011

Országos nyilvántartásbeli azonosító: 195/2012

Közhasznúsági besorolás: közhasznú szervezet

Adószáma: 18278471-1-41

Telefon: +36 70 3900 729

Jogorvoslati lehetőségek

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Az érintett kérelmére a Szövetség egy Új Világért Egyesület, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Szövetség egy Új Világért Egyesület költségtérítést állapít meg.

A Szövetség egy Új Világért Egyesület a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

A Szövetség egy Új Világért Egyesület zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Szövetség egy Új Világért Egyesület megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A Szövetség egy Új Világért Egyesület a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a törvényszék vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

A Szövetség egy Új Világért Egyesület a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

A Szövetség egy Új Világért Egyesület a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – törvényszékhez fordulhat.

A Szövetség egy Új Világért Egyesület az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a törvényszék a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen törvényszékhez fordulhat. A törvényszék az ügyben soron kívül jár el.

A Szövetség egy Új Világért Egyesület az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Megosztás:

Copyright © Szövetség egy Új Világért.